Yrityksen perustaminen

Ensimmäinen vaihe yrityksen perustamisessa on kannattavan liikeidean kehittäminen. Kun toiminta on todettu liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien avulla kannattavaksi, voidaan tehdä päätös yrityksen
perustamisesta. Seuraavaksi tulee päättää yhtiömuoto, johon ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta vaan se riippuu esimerkiksi perustettavan yrityksen liikeideasta, liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta, yrittäjien
ja rahoittajien määrästä, tarvittavista investoinneista ja verotuksesta. Suomessa toimivista yrityksistä yli 90 prosenttia on joko toiminimiä tai osakeyhtiötä. Tässä artikkelissa käsitellään näitä kahta ja ne soveltuvat
yleensä lähes jokaiseen tilanteeseen.

Yritysmuodon valinta

Yritysmuodon valintaan vaikuttavia seikkoja ovat:
-perustajien lukumäärä
-pääoman tarve ja saatavuus
-vastuut ja päätöksenteko
-toiminnan joustavuus ja jatkuvuus
-rahoittajien suhtautuminen
-voitonjako ja tappion kattaminen

Toiminimi sopii paremmin aloittavalle pienyrittäjälle, jonka liikevaihto on joitakin kymmeniä tuhansia euroja. Osakeyhtiöön liittyy enemmän hallinnollista työtä, eikä lopettaminen ole niin yksinkertaista kuin
toiminimellä. Tilitoimisto ja kirjanpitäjä auttavat tarvittaessa yhtiömuodon valinnassa.

Toiminimi

Yksinkertaisin ja suosituin tapa aloittaa yritystoiminta on toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana
toiminimellä. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen tarkoittaa, että harjoitat liiketoimintaa yksin tai puolisosi kanssa.

Toiminimiyrittäjä toimii omalla nimellään ja vastaa suoraan itse kaikesta yrityksen toiminnasta ja sitoumuksista. Yrittäjä tekee liiketoimintaa koskevat päätökset itsenäisesti ja vastaa yrityksen sitoumuksista kuten esimerkiksi veloista koko omaisuudellaan. Toimintaan liittyy siis henkilökohtainen riski, mutta esimerkiksi omaa työtä myytäessä se on hyvin pieni. Huolellisella kirjanpidolla ja käyttämällä tilitoimiston palveluita voit hallita riskiä ja keskittyä tekemään tuottoa.

Osakeyhtiö


Osakeyhtiö on yleisin Suomessa käytetty yritysmuoto. Osakeyhtiö sopii kaikenlaiseen liiketoimintaan. Voit perustaa osakeyhtiön joko yksin tai yhdessä muiden osakkaiden kanssa. Osakkaan äänivalta, voitot ja
vastuu yhtiössä riippuvat siitä, miten paljon yhtiön osakkeita hän omistaa.

Osakeyhtiössä osakkeenomistajat eivät vastaa yhtiön veloista omalla omaisuudellaan, vaan heillä on pelissä lähtökohtaisesti vain yhtiöön sijoittamansa pääoma. Osakeyhtiö on oikeushenkilö, joka vastaa itse omista
velvoitteistaan, tekee sopimuksia ja muita sitoumuksia (esim. ottaa velkaa). Osakkeenomistajat ovat vastuussa vain sijoittamallaan pääomalla elleivät he ryhdy yhtiön puolesta vastuuseen esimerkiksi takaamalla yhtiön lainoja.
Käytännössä osakkaat takaavat usein yhtiönsä lainoja, jolloin toimintaan liittyy myös henkilökohtainen riski. Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, mikä tarkoittaa, että myös sen varat ovat erillisiä omistajien
varoista.

Perustamisen vaiheet

Molempien yritysmuotojen perustaminen onnistuu sähköisesti verkossa.

Toiminimi

Toiminimen perustaminen on yksinkertaista, eikä siihen tarvita erillisiä perustamisasiakirjoja. Perustamisilmoitus on tehtävä YTJ-asiointipalvelussa www.ytj.fi. Tämän lisäksi yrittäjän tulee ilmoittautua erikseen verohallinnon rekistereihin. Saat verohallinnosta erikseen ohjeet, kuinka ilmoitat ja maksat verot, kun yritys on merkitty rekisteriin. Sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu on 60 euroa.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä useamman henkilön kanssa. Jos hallituksessa on vain yksi jäsen tulee hänelle valita myös varajäsen. 2500 euron pääomavaatimus poistettiin vuonna 2019 ja nykyään
osakeyhtiön voi perustaa ilman osakepääomaa. Perustamisvaiheessa perustajat merkitsevät yhtiön kaikki osakkeet. Jos perustajia on useampia kannattaa ehdottomasti laatia myös kirjallinen osakassopimus.
Osakeyhtiöllä tulee olla hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat. Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Perustamista varten tarvitaan kirjallinen perustamissopimus, jonka osakkeenomistajat allekirjoittavat. Siihen liitetään myös yhtiöjärjestys, jossa on vähintään kolme kohtaa: yrityksen nimi, kotipaikka ja toimiala. Perustamissopimuksessa on mainittava päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat, kunkin osakkeenomistajan merkitsemät osakkeet ja niiden mahdollinen hinta sekä yhtiön hallituksen jäsenet. Perusmuotoisina saat perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen perustamisen yhteydessä ilman, että niitä tarvitsee erikseen laatia. Osakeyhtiön rekisteröinti sähköisellä perustamisilmoituksella YTJ-asiointipalvelussa www.ytj.fi maksaa 275 euroa.
Yrityksen perustaminen voidaan toteuttaa myös yhdessä tilitoimiston ja kirjanpitäjän kanssa, jolloin tiedot tulevat varmasti oikein.

Menestystä yritykselle!